Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998
Links Hoog Rechts

STEUNGROEP VROUWEN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING

Vluchtelingen- en illegalenbeleid

Wij zijn een aantal vrouwen uit verschillende landen die zich betrokken voelen bij vluchtelingen, 'illegalen' en vrouwen- strijd. Met lede ogen hebben we de ontwikkelingen gevolgd rondom het vluchtelingen- en illegalenbeleid. In de afgelopen jaren is de vreemdelingenwetgeving- en het beleid steeds restictiever geworden. Zo zijn (en worden) er steeds meer barrieres opgeworpen om het nagenoeg onmogelijk te maken voor mensen die van buiten de EU komen om een verblijfsvergunning te krijgen. Een betreurenswaardige ontwikkeling. Mede als je nagaat dat de slechte politieke, sociale en economische situatie in het Zuiden onder andere te danken is aan het Noorden. Het Noorden en haar bondgenoten heeft door mensen en grond in het Zuiden uit te buiten, haar rijkdom verworven. Mensen uit het Zuiden worden nagenoeg niet toegelaten in landen die tot de EU behoren. Na de val van de muur in 1989 is het in veel gevallen voor Oost Europeanen ook moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen.

Door dit restrictieve beleid belanden veel mensen in de illegaliteit, omdat zij niet kunnen of willen terugkeren naar hun land van herkomst. Voor een als 'illegaal' bestempeld persoon is het niet makkelijk om te overleven en dat wordt steeds moeilijker gemaakt door repressieve maatregelen als de legitimatieplicht, koppelingswet, detentie, quota voor uitzettingen, invallen op werkplekken etc.

'Illegalen' zijn niet alleen mannen

Meestal wordt er bij het woord 'illegaal' aan een man gedacht, terwijl er ook een aanzienlijk aantal vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland wonen. Nog meer dan mannelijke 'illegalen' zijn vrouwelijke 'illegalen' onzichtbaar en blijft hun verhaal dus ongehoord.

De reden dat vrouwen in de illegaliteit terecht komen kent verschillende (sekse- en genderspecifieke) achtergronden:

De wereld is van iedereen

Wij zijn van mening dat de wereld van iedereen is. Iedereen zou het recht moeten hebben om zich waar ook ter wereld, naar vrije keuze te vestigen. Alle grenzen moeten open, zoniet opgeheven worden.

Wat wil de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning doen?

Het is een gegeven dat er in Nederland talloze vrouwen zonder verblijfsverunning zijn. Deze vrouwen hebben recht op een bestaan waar en hoe zij dat willen. Daarvoor is het nodig dat hun positie op praktisch en structureel niveau sterker wordt. Dit willen we ondersteunen door het creeeren van voorzieningen, het opbouwen van netwerken van en voor vrouwen en hen zonodig de weg wijzen naar andere (vrouwen)organisaties die wellicht een uitkomst kunnen bieden. En tevens door de publieke opinie en politiek te beinvloeden en op te roepen tot meer solidariteit. Dat willen we doen d.m.v. akties tegen het gevoerde beleid en publikaties over de specifieke problemen waar vrouwelijke 'illegalen' mee te maken hebben.

Twee aktiviteiten die we organiseren zijn:

Sluit je aan

We zijn een groep vrouwen uit verschillende landen. We willen een groep zijn waarin witte, zwarte, migranten, vluchtelingen, 'illegale' en 'legale' vrouwen aktief zijn. We realiseren ons dat we veel tijd en vrouwkracht nodig hebben om onze doelen te bereiken. Daarom roepen we alle vrouwen, die hun bezorgdheid in daden willen omzetten en mee willen werken, op om kontakt met ons op te nemen.

Meer informatie:

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning,
Postbus 15527,
1001 NA Amsterdam.

Telefoon: 020-4630345 (donderdag 14.00-17.00 uur, of bel 't antwoordapparaat wat regelmatig wordt afgeluisterd.)

Girorekening: 596594 t.a.v. SVOV te Amsterdam


VROUWENEETHUIS


v.a. 15 januari
Aan tafel

VEGETARISCH ETEN

fl.8,-
Iedere eerste en derde donderdag van de maand v.a. 19:00 uur

IN
DE KAT


Wagenaarstraat 165
Amsterdam (Oost)
reserveren op do's voor 14:00 uur
antwoordapparaat
(020) 4630345

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998